Rehabilitace řidičů

PROBLEMATIKA DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Nabízím rehabilitaci řidičům, kteří se dopustili trestného činu v dopravě a byli za něj odsouzeni soudem - jedná se zejména o ohrožení pod vlivem pod vlivem návykové látky, závažné dopravní nehody a další porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Program se týká i řidičů, kteří opakovaně porušují předpisy a jsou za tyto přestupky postihováni podle zákona - zákaz řízení motorových vozidel nebo tzv. vybodování (12 trestných bodů).

Toto pracoviště poskytuje resocializační programy pro řidiče dle § 48/4 trestního zákona: 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit zejména

a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,

b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,

c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle tohoto zákona,

d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,

e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,

f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob,

g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,

h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,

i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,

j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo

k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.

Metodika je založena na projektu REPADO, který uskutečňuje Centrum dopravního výzkumu v Brně (www.cdv.cz). Jedná se o skupinovou terapii v rozsahu 20 hodin, existuje i možnost individuální rehabilitace. 

Rehabilitace řidičů probíhá aktuálně v rámci projektů CDV Brno, mj. ve spolupráci s Probační a mediační službou České republiky. Jedná se o pilotní projekty, rehabilitace řidičů zatím není uzákoněna. 

Vždy záleží na rozhodnutí příslušného soudu, jak rozhodne o trestu konkrétního řidiče za trestný čin, který řidič spáchal v dopravě.

Rehabilitace řidičů se pravděpodobně stane součástí právního řádu, ale až se najde dostatek politické vůle.   

Na tomto místě budu pravidelně informovat o vývoji této problematiky.   

Kontakt

Mobil: + 420 603 546 594

E-mail: michal.walter@centrum.cz

KANCELÁŘ PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO 

Malá Štěpánská 1930/7, 12000 Praha 2

MHD: metro B - Karlovo náměstí, tramvaje Karlovo náměstí nebo Štěpánská

+ 200 metrů pěšky